Моля, прочетете внимателно следните инструкции! При неспазването на изискванията, определени от Научния Съвет, последният може да отхвърли материала Ви без необходимост от допълнителни обяснения.

Подаване на резюмета за конференцията Наука и Младост

Съществуват 3 форми на научен труд, които Дружество „Асклепий“ приема: Обзорна статия, оригинална статия и докладване на клиничен случай.

Резюметата не трябва да надвишават 200 думи за обзорни статии и 250 думи за оригинални статии и докладване на клинични случаи. Съкращения в заглавието, както и в резюмето следва да се избягват. Резюмето трябва да е написано в трето лице и да не съдържа фигури или цитации. Същевременно, резюмето трябва да представя добре написано и разбираемо обобщение на самата статия.

Пълнотекстови статии

Всяко резюме, одобрено за участие в Конференцията „Наука и Младост“ осигурява на авторите си правото да публикуват пълнотекстова статия, стига работата да е била подадена и представена на английски език. Резюметата на участниците, които презентират на български, но са осигурили резюме на английски език, ще бъдат публикувани в книжката с резюмета. Участниците, които не изпратят поне резюмето си на английски език, няма да имат публикация, а само участие.

Обзорните статии не трябва да надвишават 8 страници А4 формат, като тук влизат таблици, фигури и текстът към тях. Максималният брой референции в библиографията е 35. Статията следва да включва следните секции:

 - Въведение;

 - Цел;

 - Методи;

 - Резултати;

 - Дискусия;

 - Заключение.

Оригиналните статии не трябва да надвишават 6 страници А4 формат, като тук влизат таблици, фигури и текстът към тях. Максимален брой референции в библиографията е 20. Статията следва да включва следните секции:

- Въведение;

 - Цел;

 - Материали и Методи;

 - Резултати;

 - Дискусия;

 - Заключение.

Докладите за клинични случаи не трябва да надвишават 4 страници А4 формат, като тук влизат фигури и илюстрации. Ако бъдат използвани снимки, авторите се задължават да гарантират, че самоличността на докладвания пациент няма да бъде разкрита! Максимален брой референции в библиографията е 15. Подходящи за докладване клинични случаи са научни находки, които съдържат един или повече от следните компоненти:

 - Необичайни наблюдения;

 - Нежелани реакции към лекарства или друг вид терапия;

 - Необичайна комбинация от състояния, която може да създаде объркване;

 - Илюстрация на нова теория;

 - Поставяне на съществуваща теория под съмнение.

Статията следва да включва следните секции:

 - Въведение;

 - Същинско представяне на случая;

 - Дискусия;

 - Заключение.

Изисквания към авторите

Всички автори, които кандидатстват за участие в Конференцията „Наука и Младост“ трябва да са на възраст под 45 години. Изключение е допустимо за 1 (един) участник в научния колектив, който може да надвишава тази възраст и да играе ролята на „ментор“. Името на ментора се изписва последно в списъка с автори и менторите не могат да представят на самата Конференция. Максималният брой научни разработки, в които един и същ човек може да участва (без значение ролята – ментор или не) е 3 (три). Максимален брой съавтори в една научна разработка е 5 (пет).