Asclepius small

Медицински Университет – Пловдив


Младежко Научно Дружество

„АСКЛЕПИЙ“

Бул. В. Априлов 15Аwww.asclepius.bg

Регламент

на конкурса

Наука и Младост 2022

Ежегодният конкурс „Наука и Младост – 2022“ ще се проведе на 08-10. април 2022г. в онлайн среда и ще протече под егидата на Ректора на Медицински университет - Пловдив. Работните езици на конкурса са български и английски.

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и млади учени на възраст до 45 г. Преподаватели над тази възраст следва да бъдат включвани само като научни ръководители (ментори), като те не могат да представят на Конференцията, а името им се изписва последно в авторския колектив. Несъобразяването с това изискване може да доведе до безусловно декласиране на съответната разработка. Може да се участва, както с оригинални данни, така и с обзори или описание на клинични случаи на български и на английски език. Желателно е студенти, които се подготвят за участие, да бъдат напъствани от научен ръководител (утвърден специалист в съответната област).

Всички участници, предпочели български език, подават и резюме на английски чрез българоезичната регистрационна форма. Подаването на заявката за участие става единствено онлайн, на сайта на МНД „Асклепий“ - www.asclepius.bg (https://asclepius.bg/cnm/registration-bg/ за български език с английско резюме), а тези, които са избрали английски език на https://asclepius.bg/cnm/registration-en/ като краен срок е 07.02.2022г. Всеки участник може предварително да заяви предпочитана форма на своята презентация. В процеса на научна селекция и оценка на качествата на резюметата формата на презентацията може да бъде променена, като решението на Научното жури не подлежи на преразглеждане. Броят на научните разработки, с които кандидатства всеки участник (самостоятелно или в съавторство), не може да надвишава 3, независимо от формата на презентация.

ВАЖНО!!! Според въведено от 2021 год. правило, само участници, които изберат да презентират на английски език на конференцията, ще имат опцията да се публикува пълнотекстовата им статия (също на английски език) в сборника „Наука и Младост“ 2022. Тези, които изберат да презентират на български език, ако бъдат одобрени, също ще получат възможност за участие, но не и за публикация в сборника.  

Формите на представяне на научните разработки са сведени до устна презентация и електронен постер (е-постер). Авторите представят резюмето на езика, на който ще бъде презентирана работата – български или английски. Изискванията при оформянето им са дадени по-долу, като последните ще послужат за оценяване/класиране на работите от модераторите по време на научните сесии.

Всички регистрирани участници заплащат по банков път такса за участие в размер на 40 лева за преподаватели и 30 лева за студенти и докторанти, които не са членове на дружеството и съответно 20 лева за преподаватели и 15 лева за студенти и докторанти, които са членове на дружеството. Документ за извършения превод може да бъде поискан при получаване на детайлите за включване в онлайн сесиите на конференцията. Данни за банковия превод: УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00, SWIFT: UNCRBGSF. Моля в основание за плащане да се изпише: „Участие в Наука и Младост 2022“.

Изисквания към устна презентации:

1. Презентациите са с времетраене 7 min (+ 3 min за обсъждане)

2. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени

3. При оформянето на презентациите моля да:

  • Няма повече от 6-8 реда текст
  • Шрифтът да е с достатъчна големина
  • Няма повече от 2 цвята на шрифта в рамките на един слайд
  • Няма повече от 10-12 слайда (с оглед на вместване в определеното време)

Изисквания към e-постери

1. Представянето е с времетраене 4 min (+ 2 min за въпроси).

2. е-Постерите трябва да се вместват в предоставения шаблон (да не съдържат повече от 1 слайд), който може да бъде изтеглен от сайта asclepius.bg.

3. При тази форма на представяне следва да се наблегне директно на резултатите и изводите от проучването.

Във всяка сесия ще бъдат премирани най-добрите научни разработки, авторите на които ще бъдат отличени с грамота от Ректора на МУ – Пловдив.

Изисквания към авторите за оформяне на пълнотекстовите материали за отпечатване в сборник „Наука и младост 2022“ са, както следва:

 

Оригинални статии (от собствени проучвания):

Обем - до 6 страници

Задължителна структура: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати, Дискусия, Заключение.

Обзори:

Обем - до 8 страници

Задължителна структура: Въведение, Цел, Методи, Резултати, Дискусия, Заключение.

 

Клинични случаи:

Обем – до 4 страници

Задължителна структура: Въведение, Същинско представяне на случая, Дискусия, Заключение.

II.Технически изисквания:

  • Текстът трябва да бъде :

във формат *.doc или *.docx (MS Word 97-2003 или MS Word 2010)

шрифт Times New Roman или Calibri- 12 pt;

полета - горе/долу - 2.5 cm; ляво/дясно 3.15 cm;

отстояние между редовете: 1.5 реда.

  • Заглавието се изписва без капитализиране на буквите. Под него (без съкращения и без титулуване) се поставят лично и фамилно име на авторите; месторабота (клиника/катедра, факултет, университет, град)

При оформление на илюстрациите и таблиците заглавието се поставя под илюстрацията или над таблицата.

  • Страниците трябва да са номерирани в долен десен ъгъл.
  • В библиографския списък на използваната литература авторите трябва да бъдат подредени по реда на цитирането.
  • При форматирането на библиографския списък да се използва само Vancouver style.