Asclepius small

Медицински Университет – Пловдив


Младежко Научно Дружество

„АСКЛЕПИЙ“

Бул. В. Априлов 15Аwww.asclepius.bg

Регламент

на конкурса

Наука и Младост 2020

Ежегодният конкурс „Наука и Младост – 2020“ ще се проведе на 03-05. април 2020 г. и ще протече под егидата на Ректора на Медицински университет - Пловдив. Работните езици на конкурса са български и английски.

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и млади учени на възраст до 45 г. Преподаватели над тази възраст следва да бъдат включвани само като научни ръководители, но не и като съавтори. Несъобразяването с това изискване може да доведе до безусловно декласиране на съответната разработка. Може да се участва, както с оригинални данни, така и с обзори или описание на клинични случаи на български и на английски език. С обзори могат да участват само студенти, които при подготовката му, задължително са били напъствани от научен ръководител (утвърден специалист в съответната област).

Всички участници, предпочели български език задължително подават и резюме на английски чрез българоезичната регистрационна форма. Подаването на заявката за участие става единствено онлайн, на сайта на МНД „Асклепий“ - www.asclepius.bg (https://asclepius.bg/cnm/registration-bg/ за български език с английско резюме), а тези, които са избрали английски език на https://asclepius.bg/cnm/registration-en/ като крайният срок е 01.03.2020г. Всеки участник може предварително да заяви предпочитана форма на своята презентация. В процеса на научна селекция и оценка на качествата на резюметата формата на презентацията може да бъде променена, като решението на Научното жури не подлежи на преразглеждане. Броят на научните разработки, с които кандидатства всеки участник (самостоятелно или в съавторство), не може да надвишава 3, независимо от формата на презентация.

Формите на представяне на научните разработки са сведени до устна презентация и електронен постер (е-постер). Авторите представят резюмето на езика, на който ще бъде презентирана работата – български или английски. Изискванията при оформянето им са дадени по-долу, като последните ще послужат за оценяване/класиране на работите от модераторите по време на научните сесии.

Всички регистрирани участници заплащат по банков път такса за участие в размер на 20 лева за преподаватели и 15 лева за студенти и докторанти и предоставят документа в деня на конференцията. Данни за банковия превод: УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00, SWIFT: UNCRBGSF. Моля в основание за плащане да се изпише Участие в Наука и Младост 2020.

Изисквания към устна презентации:

1. Презентациите са с времетраене 7 min (+ 3 min за обсъждане)

2. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени

3. При оформянето на презентациите моля да:

 • Няма повече от 6-8 реда текст
 • Шрифтът да е с достатъчна големина
 • Няма повече от 2 цвята на шрифта
 • Няма повече от 15-18 слайда (с оглед на вместване в определеното време)

Изисквания към e-постери

1. Презентират се устно, на мултимедийна система (не е необходимо да се отпечатват).

2. Представянето е с времетраене 4 min (+ 2 min за въпроси).

3. е-Постерите трябва да се вместват в предоставения шаблон (да не съдържат повече от 1 слайд), който може да бъде изтеглен от сайта на Наука и Младост 2020г.

4. При тази форма на представяне следва да се наблегне директно на резултатите и изводите от проучването.

Във всяка сесия ще бъдат премирани най-добрите научни разработки, авторите на които ще бъдат отличени с грамота от Ректора на МУ – Пловдив.

Изисквания към авторите за оформяне на пълнотекстовите материали за отпечатване в сборник „Наука и младост 2020“ са както следва:

 

I.Общи изисквания:

 • Материалите се предават в електронен вид на e-mail: asclepius@mu-plovdiv.bg. Формат на файла .doc или .docx, (формат А4) в деня на изнасянето на доклада/постера (или при регистрация). Краен срок – 15.04.2020г.
 • Авторите носят цялата отговорност за достоверността на изнесените от тях данни, както и за стила и пунктуацията на ръкописа.
 • Под статията задължително се предоставя адрес, телефон и e-mail за кореспонденция.

 

Оригинални статии (от собствени проучвания):

Обем - до 5-6 страници

Задължителна структура: Въведение, Цел, Задачи, Материал и методи, Резултати и обсъждане, Изводи, Библиография

Обзори и клинични случаи:

 • Обем - до 6-7 страници

 

II.Технически изисквания:

 • Текстът трябва да бъде :

във формат *.doc или *.docx (MS Word 97-2003 или MS Word 2010)

шрифт Times New Roman или Calibri- 12 pt;

полета - горе/долу - 2.5cm; ляво/дясно 3.15 cm;

отстояние между редовете: 1.5 реда.

 • Заглавието се изписва без капитализиране на буквите. Под него (без съкращения и без титулуване) се поставят лично и фамилно име на авторите; месторабота (клиника/катедра, факултет, университет, град)

При оформление на илюстрациите и таблиците заглавието се поставя под илюстрацията или над таблицата.

 • Страниците трябва да са номерирани в долен десен ъгъл.
 • В библиографския списък на използваната литература авторите трябва да бъдат подредени по реда на цитирането.
 • При форматирането на библиографския списък да се използва само Vancouver style.