Медицински Университет – Пловдив
________________________________________
Младежко Научно Дружество
„АСКЛЕПИЙ“
Бул. В. Априлов 15А www.asclepius.bg

Регламент
на конкурса
Наука и Младост 2023


Ежегодният конкурс „Наука и Младост – 2023“ ще се проведе на 21-23 април 2023 г. в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив и ще протече под егидата на Ректора на Медицински университет – Пловдив. Работните езици на конкурса са български и английски.

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и млади учени на възраст до 45 г. Преподаватели над тази възраст следва да бъдат включвани само като научни ръководители (ментори), като те не могат да представят на конференцията, а името им се изписва последно в авторския колектив. Може да се участва, както с оригинални данни, така и с обзори или описание на клинични случаи на български и на английски език. Желателно е студенти, които се подготвят за участие, да бъдат напътствани от научен ръководител (утвърден специалист в съответната област).

Всички участници подават резюме на английски чрез българоезичната или англоезичната регистрационна форма. Подаването на заявката за участие става единствено онлайн, на сайта на МНД „Асклепий“ – www.asclepius.bg (https://asclepius.bg/cnm/registration-bg/ за български език с английско резюме), а тези, които са избрали английски език на https://asclepius.bg/cnm/registration-en/ като краен срок е 12.02.2023 г. Всеки участник може предварително да заяви предпочитана форма на своята презентация. В процеса на научна селекция и оценка на качествата на резюметата формата на презентацията може да бъде променена. Максималният брой научни разработки, в които един и същ човек може да участва (без значение ролята – ментор или не) е 3 (три). Максимален брой съавтори в една научна разработка е 5 (пет).

Формите на представяне на научните разработки са сведени до устна презентация и електронен постер (е-постер). Изискванията при оформянето им са описани в графа „инструкции за авторите“, като последните ще послужат за оценяване/класиране на работите от модераторите по време на научните сесии.

Всички регистрирани участници заплащат по банков път такса за участие в размер на 40 лева за преподаватели и 30 лева за студенти и докторанти, които не са членове на дружеството и съответно 20 лева за преподаватели и 15 лева за студенти и докторанти, които са членове на дружеството. Фактура за извършения превод може да бъде издадена до 5 дни от датата на превода. За лицата, желаещи фактура, моля своевременно да изпратят информация на asclepius@mu-plovdiv.bg. Фактура се издава единствено на лицето, извършило превода.

Данни за банковия превод:
УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00, SWIFT: UNCRBGSF.
Моля в основание за плащане да се изпише: „Наука и Младост 2023“.