Медицински Университет – Пловдив
________________________________________
Младежко Научно Дружество
„АСКЛЕПИЙ“
Бул. В. Априлов 15А www.asclepius.bg

Регламент
на конкурса
Наука и Младост 2024


Ежегодният конкурс „Наука и Младост – 2024“ ще се проведе на 19-21 април 2024 г. в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив и ще протече под егидата на Ректора на Медицински университет – Пловдив. Работните езици на конкурса са български и английски.

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и млади учени на възраст до 45 години. Преподаватели над тази възраст следва да бъдат включвани само като научни ръководители (ментори), като те не могат да представят на конференцията, а името им се изписва последно в авторския колектив. Може да се участва, както с оригинални данни, така и с обзори или описание на клинични случаи на български и на английски език. Желателно е студенти, които се подготвят за участие, да бъдат напътствани от научен ръководител (утвърден специалист в съответната област).

Всички участници подават резюме само на английски език, чрез регистрационната форма. Подаването на заявката за участие става единствено онлайн, на сайта на МНД „Асклепий“ – https://asclepius.bg (https://asclepius.bg/cnm/registration-bg/ за представяне на български език), и https://asclepius.bg/cnm/registration-en/ , за тези които са избрали да представят на английски език. Краен срок за подаване на резюметата: 31.01.2024г.

Всеки участник може предварително да заяви предпочитана форма на своето участие (презентация или постер). В процеса на научна селекция и оценка на качествата на резюметата формата на представяне може да бъде променена. Максималният брой научни разработки, в които един и същ човек може да участва (без значение ролята – ментор или не) е 3 (три). Максимален брой съавтори в една научна разработка е 5 (пет).

Формите на представяне на научните разработки са сведени до устна презентация и постер. Изискванията при оформянето им са описани в графа „инструкции за авторите“, като последните ще послужат за оценяване/класиране на работите от модераторите по време на научните сесии.

Такси за участие

Преподаватели и учени, които не са членове на МНД „Асклепий“ 50лв
Студенти, докторанти и специализанти, които не са членове на МНД „Асклепий“ 40лв
Преподаватели и учени, които са членове на МНД „Асклепий“ 30лв
Студенти, докторанти и специализанти, които са членове на МНД „Асклепий“ 20лв

Всички регистрирани участници заплащат такса по банков път.

Срок за заплащане такса участие: 16.04.2024

Фактура за извършения превод може да бъде издадена до 5 дни от датата на превода. За лицата, желаещи фактура, моля своевременно да изпратят информация на asclepius@mu-plovdiv.bg. Фактура се издава единствено на лицето, извършило превода.

Данни за банковия превод:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
SWIFT: UNCRBGSF
Основание за плащане: „Наука и Младост 2024“ (име и фамилия на участника/участниците, за които заплащате такса)