Инструкции за авторите


Готовите презентации изпращайте на asclepius@mu-plovdiv.bg до 17.04.2024

Инструкции за авторите
Подаване на резюмета за конференцията Наука и Младост
Резюметата не трябва да надвишават 250 думи. Съкращения в заглавието, както и в резюмето следва да се избягват. Резюметата да бъдат написани по следната структура:
– Увод
– Цел
– Материали и методи
– Резултати и дискусия
– Заключение

Резюмето трябва да е написано в трето лице и да не съдържа фигури или цитации. Резюмето трябва да представя добре написано и разбираемо обобщение на статията. В края на резюмето се добавят между 2 и 5 ключови думи (фрази). Резюметата се подават на английски език.

Авторите посочват предпочитана форма на представяне, като организаторите запазват правото си при необходимост да я променят.

Указания за изготвяне на презентациите:
Презентациите и постерите могат да бъдат представени на български или английски език.
1. Презентация: максималната продължителност на устното представяне е 7 min и не повече от 12 слайда. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени, като се спазват общите правила (не повече от 8-10 реда текст, шрифт с достатъчна големина, не повече от 2-3 цвята на шрифта в рамките на един слайд). Препоръчително е да се използват шаблоните, качени на сайта Дружеството.

2. Постер: Постерите трябва да бъдат с размер 70/100см, да са добре оформени и с достатъчно голям размер на шрифта. При тази форма на представяне следва да се наблегне на резултатите и изводите от проучването с фокус върху визуалното представяне на информацията.
Във всяка сесия ще бъдат премирани най-добрите научни разработки, авторите на които ще бъдат отличени с грамота от Ректора на МУ – Пловдив.

Изисквания към авторите за оформяне на пълнотекстовите материали за отпечатване в сборник „Наука и младост 2024“.

Всяко резюме, одобрено за участие в Конференцията „Наука и Младост“ осигурява на авторите си правото да публикуват пълнотекстова статия. Всички материали от конференцията (сборниците с резюмета и пълнотекстовите статии) се публикуват на английски език.

Общи изисквания:
• Материалите се предават в електронен вид на e-mail: asclepius@mu-plovdiv.bg. Формат на файла .doc или .docx, (формат А4).
• Краен срок – 30.04.2024г.
• Авторите носят цялата отговорност за достоверността на изнесените от тях данни, както и за стила и пунктуацията на ръкописа.
• Под статията задължително се предоставя адрес, телефон и имейл за кореспонденция.

Оригиналните статии не трябва да надвишават 6 страници А4 формат, като тук влизат таблици, фигури и текстът към тях. Максимален брой референции в библиографията е 20. Статията следва да включва следните секции:

– Въведение
– Цел
– Материали и Методи
– Резултати
– Дискусия
– Заключение

Обзорните статии не трябва да надвишават 8 страници А4 формат, като тук влизат таблици, фигури и текстът към тях. Максималният брой референции в библиографията е 35. Статията следва да включва следните секции:
– Въведение
– Цел
– Методи
– Резултати
– Дискусия
– Заключение

Докладите за клинични случаи не трябва да надвишават 4 страници А4 формат, като тук влизат фигури и илюстрации. Ако бъдат използвани снимки, авторите се задължават да гарантират, че самоличността на докладвания пациент няма да бъде разкрита! Максимален брой референции в библиографията е 15. Подходящи за докладване клинични случаи са научни находки, които съдържат един или повече от следните компоненти:
– Необичайни наблюдения;
– Нежелани реакции към лекарства или друг вид терапия;
– Необичайна комбинация от състояния, която може да създаде объркване;
– Илюстрация на нова теория;
– Поставяне на съществуваща теория под съмнение.
Статията следва да включва следните секции:
– Въведение
– Същинско представяне на случая
– Дискусия
– Заключение

Технически изисквания:
• Формат *.doc или *.docx
• шрифт Times New Roman или Calibri – 12 pt;
• полета – горе/долу – 2.5 cm; ляво/дясно 3.15 cm;
• отстояние между редовете: 1.5 реда.

Заглавието се изписва без капитализиране на буквите. Под него (без съкращения и без титулуване) се поставят лично и фамилно име на авторите; месторабота (клиника/катедра, факултет, университет, град)

При оформление на илюстрациите и таблиците заглавието се поставя под илюстрацията и над таблицата.

• Страниците трябва да са номерирани в долен десен ъгъл.
• В библиографския списък на използваната литература авторите трябва да бъдат подредени по реда на цитирането.
• При форматирането на библиографския списък да се използва Vancouver style.