УСТАВ

НА МЛАДЕЖКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО „АСКЛЕПИЙ“
ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

(Последно изменение на общо събрание, проведено на 08.02.2021г)

ГЛАВА ПЪРВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Младежко научно дружество (МНД) „Асклепий“ е обществено, независимо, неполитическо, доброволно сдружение с нестопанска цел на студенти и млади учени при МУ – Пловдив.

Чл. 2. МНД „Асклепий“ се състои от вписаните в регистъра й студенти и млади учени от факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и медицински колеж при МУ – Пловдив.

Чл. 3. МНД „Асклепий“ се учредява по решение на общо събрание, състояло се на 04.03.1991г.

Чл. 4. МНД „Асклепий“ се учредява за неопределено време.

Чл. 5. МНД „Асклепий“ има наименования на български език „Младежко научно дружество „Асклепий“

Чл. 6. МНД „Асклепий” има наименование на английски език: “Youth Scientific Association Asclepius”.

Чл. 7. МНД „Асклепий“ е със седалище Медицински Университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А.

Чл. 8. Дейността на МНД Асклепий се координира със зам. Ректора по НИД на МУ – Пловдив.

Чл. 9. Финансирането на дейността на МНД Асклепий се осигурява от МУ – Пловдив чрез ежегодна субсидия, определена от Ректорския съвет.

Чл.10. Допълнително самофинансиране е възможно чрез спонсорства, дарения и др.

ГЛАВА ВТОРА

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. Участието в МНД „Асклепий“ е доброволно.

Чл. 12. Участник може да бъде всеки студент или млад учен от МУ – Пловдив, независимо от неговата национална, етническа, религиозна или политическа принадлежност.

Чл. 13. Активното участие в МНД “Асклепий” е ограничено до 45 г.

Чл. 14 Членовете на МНД “Асклепий” са:

1. Редовни

2. Почетни

3. Асоциирани

Чл. 15.

Редовен член на МНД “Асклепий” може да бъде физическо лице, отговарящо на критериите по Чл. 12. и Чл. 13
Почетен член на МНД “Асклепий” може да бъде физическо лице – изтъкнат учен в областта на медицината, независимо от неговото гражданство или възраст, имащо значителен принос за развитието на съвременната медицинска наука.
Асоцииран член може да бъде българско или чуждестранно юридическо лице със сходен предмет на дейност, цели и принципи на управление.

Чл. 16. Редовните членове на МНД “Асклепий” имат право на глас в Общото събрание, както и право да участват в органите на управление.

Чл. 17. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание, но не могат да бъдат избирани в органите на управление на МНД “Асклепий”.

Чл. 18. Членовете на МНД “Асклепий” имат право:

1. Да участват в дейността на дружеството и в работата на Общото събрание

2. Да бъдат избирани в неговите органи

3. Да членуват в работни групи и секции на дружеството

Чл. 19. Членовете на МНД “Асклепий”, в съответствие с този устав са длъжни:

1. Да спазват Устава на дружеството и да работят за постигането на неговите цели

2. Да изпълняват решенията на Общото събрание и другите органи на дружеството

3. Да не ползват по какъвто и да е начин дружеството за постигане на цели, противоречащи на Устава.

Чл. 20. Членовете на МНД “Асклепий” се приемат след подаване на писмена молба по образец до Управителния съвет. Възможна е и заявка за членство онлайн през сайта на дружеството.

Чл. 21. Членството в МНД “Асклепий” се прекратява с решение на Управителния съвет:

1. По желание на член

2. При уронване на престижа и доброто име на сдружението или МУ – Пловдив

3. При навършване на 45 годишна възраст за всеки член, който не е по̀четен

4. При две последователни отсъс твия на Общо събрание

5. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете физически лица, респективно с ликвидацията на членовете юридически лица

ГЛАВА ТРЕТА

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22. Органи на МНД „“Асклепий”“ са Общо събрание, Управителен съвет и Научен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. В общото събрание участват всички членове на дружеството с право на глас. В работата на Общото събрание могат да участват и почетните членове с право на съвещателен глас

Чл. 24. Членовете на Управителния съвет са делегати на Общото събрание по право.

Чл. 25. Общото събрание:

1. Провежда поименните избори за Председател и Управителен съвет с тайно гласуване, когато това е възможно технически.

2. Решава всички останали въпроси с явно гласуване.

3. Определя и може да изменя целите и дейностите на МНД „Асклепий“

4. Приема промени и допълнения на Устава на дружестовото.

6. Взима решение за участие на МНД “Асклепий” в други организации.

7. Приема основни насоки и програми за действие на дружеството.

8. Взима решения по всички основни въпроси във връзка с дейността на МНД “Асклепий”.

Чл. 26. Общото събрание се провежда два пъти в годината или при необходимост.

Чл. 27. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на МНД “Асклепий”.

Чл. 28. Извънредно Общо събрание може да бъде свиквано по всяко време, ако са изпълнени условията предвидени вЧл. 27.

Чл. 29. Датата, мястото и проектът за дневен ред на Общото събрание се обявяват от УС на МНД “Асклепий” най-малко 20 дни преди насрочената дата.

Чл. 30. Крайният срок за подаване на предложения за дневен ред за Общото събрание на МНД “Асклепий” е най-малко 7 дни преди насрочената дата.

Чл. 31. Провеждане на Общо събрание

1. Общото събрание на МНД “Асклепий” се счита за законно проведено при присъствието на най-малко 2/3 от делегатите.

2. При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание.

3. Предложенията за промяна на Устава се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 32. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 години.

Чл. 33. Управителният съвет се състои председател и 10 члена – по 2 (преподавател и студент/докторант) от всеки факултет:

представители на Медицински факултет (х2)
представители на Факултет по Дентална Медицина (х2)
представители на Фармацевтичен Факултет (х2)
представители на Факултет по Обществено Здраве (х2)
представители на Медицински Колеж (х2)

При липса на кандидатури, респективно, незапълване на някоя от гореизброените квоти, в рамките на Общото събрание се насрочва дата за провеждане на ново такова, което да бъде в рамките на 1 месец след настоящото, но не по-рано от 2 седмици след него. При повторна липса на кандидатури за съответните квоти на следващото събрание, се дава възможност позициите да бъдат заемани от членове на други факултети, като се запази пропорцията между преподаватели и студенти в УС.

Чл. 34. Членовете на Управителния съвет могат да се преизбират за не повече от 2 мандата на една и съща позиция.

Чл. 35. Членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на мандатите им, до провеждане на нов избор.

Чл. 36. Управителният съвет взима решения по всички въпроси, касаещи дейността на МНД „Асклепий“ с обикновено мнозинство.

1. Приема годишна програма

2. Планира, организира и ръководи текущата дейност на дружеството

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на дружеството

5. Свиква редовни и извънредни Общи събрания след искане на най-малко 1/3 от членовете на УС

6. Взаимодейства със сродни сдружения в страната и чужбина за изпълнението на целите на дружеството

7. Представя на края на всяка календарна година отчетен доклад пред Ректорския съвет

Чл. 37. Управителният съвет провежда заседание най-малко един път на тримесечие.

Чл. 38. Управителният съвет организира нужния архив.

Чл. 39. МНД “Асклепий” се представлява от Председателя на Управителния съвет, избран за срок от 2 години.

Чл. 40. Председателят на Управителния съвет организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.

Чл. 41. За председател може да бъде избран хабилитиран или нехабилитиран преподавател на основен трудов договор в МУ – Пловдив.

Председателят на Управителния съвет организира дейността на дружеството и осъществява координация на дейността с ръководството на МУ – Пловдив.
Представя годишните доклади и текуща информация пред РС при поискване.

Чл. 42. Председателят се подпомага в дейността му от бившия председател на дружеството с непосредствено изтекъл мандат.

Чл. 43. Едно и също лице не може да заема поста Председател на Управителния съвет повече от 2 мандата.

Чл. 44. При отсъствие на Председателя или временна невъзможност за изпълнение на функциите му, МНД “Асклепий” се представлява от избрания бъдещ Председател на сдружението с незапочнал мандат.

НАУЧЕН СЪВЕТ

Чл. 45. Научният съвет се сътои от пет хабилитирани лица или преподаватели с ОНС „ДОКТОР”, които се предлагат от УС на МНД Асклепий и се одобряват СНИД към МУ – Пловдив. Научният съвет работи под ръководството на Зам. Ректор по НИД.

Чл. 46. Членовете на Научния съвет се ангажират с рецензиране, консултиране и методично подпомагане на млади учени и участват в прояви на МНД Асклепий.

Чл. 47. Научният съвет на МНД Асклепий е с мандат от 2 години.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

IV. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ НА МНД „АСКЛЕПИЙ“

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. МНД „Асклепий“ има за цел:

1. Да подпомага и организира научното развитие на студентите и младите учени при МУ – Пловдив.

2. Да съдейства за запознаване, разпространяване и развитие на съвременните постижения в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.

3. Да провежда ежегоден конкурс „Наука и младост“. Одобрените за участие доклади се отпечатват в сборник с резюмета, представени на конференцията. Работните езици са български и английски. При представяне на английски език, авторите получават и правото да публикуват пълнотекстова статия в подробен сборник, съдържащ представените на конференцията научни разработки. Този сборник е със статут на международно списание и притежава ISSN номер.

4. Да осъществява международно сътрудничество със сродни организации.

6. Да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други форуми, по актуални научни проблеми.

ДЕЙНОСТИ

Чл. 49. МНД “Асклепий” разработва програми за издигане научното ниво на студентите, докторантите и младите учени.

Чл. 50. МНД “Асклепий” организира провеждане на семинари, занятия и конференции, повишаващи знанията в областта на методологията, статистическата обработка на информацията, библиографски справки и информационни системи.

Чл. 51. МНД Асклепий осъществява сътрудничество с организации, институции, физически и юридически лица, които имат сходни цели.

Чл. 52. МНД Асклепий участва в проекти свързани с осъвреманяване на знанията и повишаване на квалификацията на членовете си.

Чл. 53. МНД Асклепий участва в популяризирането на научните постижения на учени и екипи от МУ – Пловдив.

ГЛАВА ПЕТА

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54.МНД “Асклепий” притежава кръгъл печат с надпис по периферията “МНД “Асклепий” и МУ – Пловдив” и в центъра образ на бога на медицната – Асклепий.

Чл. 55. Сдружението има свой печат, емблема и може да създава почетни отличия и знаци.

Чл. 56. Пазител на печата на сдружението е Председателят на УС.